نماينده مجلس ايران: سفير عربستان فوراً از تهران اخراج شود