آمريکا هفت کشور را از تحريم اقتصادی در رابطه با ايران معاف کرد