چندين ناشر ديگر از حضور در نمايشگاه کتاب تهران محروم شدند