"ايران به پيشنهاد آمريکا مشکوک است اما از آن استقبال می‌کند"