معاون امور فرهنگی ارشاد: نشر چشمه برای جلوگيری از تخلف بيشتر حذف شد