واکنش احمد خاتمی به سخنان رفسنجانی در مورد رابطه با آمريکا