پرداخت بدهی يک ميلياردی شل به ايران غيرممکن شده‌ است