"مسئولان دولتی تنها زير تابوت نويسندگان را می‌گيرند"