به دستور وزير نفت ايران صادرات نفت به فرانسه و بريتانيا قطع شد