وزير کشور: بررسی صلاحيت‌ها کاملأ بر اساس قانون بود