هاشمی رفسنجانی: بهمنی سنگين آينده کشور را تهديد می‌کند