ايران در انتهای جدول دهمين رده‌بندی سالانه‌ آزادی مطبوعات در جهان