"کشورهای غربی تحريم‌ها را عليه ايران گسترش می‌دهند"