ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان مقیم بریتانیا در یکی از کشورهای همجوار