"شمار واقعی مبتلايان به ايدز در ايران چندين برابر آمارهای رسمی است"