مهمان‌پرست: گروه‌های مسلح در بين تظاهرکنندگان سوريه‌ای هستند