بازداشت ۱۲۰ نفر از متهمان موسوم به «اراذل و اوباش»