عراق: ايران گلوله‌باران مناطق مرزی کردستان را متوقف کند