«جریان انحرافی طومار خود را درهم پیچیده‌شده بداند»