وزير اطلاعات: در شورای پول انتخاب نشدم، افراد ديگر رأی آوردند