یک ایرانی در افغانستان به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شد