فرانسه آخرين نيروهای رزمی‌اش را از افغانستان خارج کرد