استراليا به شهروندان افغانستان که با خطر مواجه هستند پناهندگی می‌دهد