آیساف: اکثر مردم افغانستان امنیت‌شان را رضايت‌بخش می‌دانند