افغانستان و فرانسه پیمان استراتژیک بلند مدت امضاء می‌کنند