نگرانی ایران از احتمال عقد پیمان استراتژیک افغانستان با آمریکا