توافق افغانستان و پاکستان بر سر ایجاد کمیسیون عالی صلح