بازداشت فرماندار خود خوانده طالبان درجنوب افغانستان