ادامه تظاهرات عليه قرآن‌سوزی در افغانستان پنج کشته به‌جای گذاشت