عملیات انتحاری در یک شرکت راه‌سازی در جنوب افغانستان