آغاز سال تحصیلی در افغانستان با ترس از حملات طالبان