برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از ناتو به نیروهای افغانستان مشخص شد