مخالفت سنای افغانستان با خروج زودهنگام نیروهای خارجی از این کشور