جیمس تفروجی: «در تاجیکستان انگار دوباره به دنیا آمدم»