مو یان: «وقتی همه گریه می‌کنند، می‌بایست یک نفر باشد که گریه نکند»