فرنگس سوگند: «حرف‌هایم گاهی انتحاری و گاهی مانند گریستن است»