منصور کوشان: "مشکل بنیادی، بی‌‌ارزشی خرد در فرهنگ ماست"