همایش ایران‌شناسی در لندن: از سقوط سلجوقیان تا پیروزی مغولان