گورستان "خالد نبی" با سنگ قبرهایی به شکلی آلت انسان