مردمانی گرسنه، یک دختر باکره، و یک استوار آمریکایی در «دندیل»