مسئله‌ی چپ در ایران و جهان − گفت‌وگو با شیدان وثیق