سفر کرزی به روسیه و احتمال جايگزينی روسيه به جای ايران در مبادلات تجاری