دادستان تهران: فعالیت مشارکت و مجاهدین «ممنوع» است