بازتاب مسائل داخلی ایران در اسناد آرشیو ملی بریتانیا (۵) - اختصاصی "زمانه"