نقض حقوق بشر در قوانین جدید گذرنامه و مجازات اسلامی