وضعیت حقوق بشر در ایران – کنفرانس مطبوعاتی در پاریس