پیامبر در آیات قرآن − سخنان و کردار پیامبر حجت وحیانی ندارد