کری و هیگل، آب شدن یخ‌ رابطه یا رسیدن به نقطه جوش؟