ترکیه، متحد قابل اعتماد غرب و قدرتی منطقه‌ای در مسیر اروپا