حکومت ایران: دوری از حماس و نزدیکی به حکومت خودگردان؟